Uderza tutaj przede wszystkim niekorzystna, bo zbyt wielka kubatura przypadajaca na jednego mieszkanca

Uderza tutaj przede wszystkim niekorzystna, bo zbyt wielka kubatura przypadająca na jednego mieszkańca. Wynosi ona przeszło 65 m2 wobec około 57,5 m2 przyjmowanych zazwyczaj w praktyce naszego planowania. Jest to tym bardziej uderzające w zestawieniu z pozornie niską wielkością izby brutto 93,6 m2, która jest mniejsza od przeciętnej przyjmowanej wielkości tzw. izby obliczeniowej 10 m2. Przyczynę tej sprzeczności wyjaśnia wskaźnik Ki który wynosi zaledwie 60,5% i tym samym świadczy, że w projekcie mieszkań nadmiernie obciążono powierzchnię mieszkalną powierzchnią pomocniczą. Na tę samą okoliczność wskazuje sprzeczność miedzy pozornie korzystnym wskaźnikiem K 2, a wyraźnie niekorzystnym wskaźnikiem K2. Wymienione niedociągnięcia są charakterystyczne dla większości projektów typowych wykonywanych przez Miasto projekt ZOR, co uwidacznia zestawienie porównawcze wskaźników techniczno-ekonomicznych 33 projektów typowych, które podajemy według ze szytu. 5/1952 Biuletynu Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego. 6. 2. 2. Sekcja typowa A5 Mesgorprojektu Dla porównania poddamy obecnie analizie typową sekcję Mesgorprojektu serii A5 (wg Architiektura ZSSR zeszyt 5 – 1952), z której poddaliśmy już poprzednio analizie 2 mieszkania (5. 1. 11, 5. 1. 12. ), Rozporządzając tylko planem sekcji przeprowadzimy najpierw analizę metodą badania sekcji czystej, a następnie zweryfikujemy wskaźniki wymagające korekty za pomocą metody sekcji sprowadzonej. 6. 3. [przypisy: budogram, pressbeton, piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania pressbeton