Produkty gumowe prawie zawsze zawieraja dodatki innych materialów

Czysty kauczuk oraz substancję, którą nazywa się gumą nienapełnioną rozumiejąc przez to określenie połączenie kauczuku z siarką, spotyka się bardzo rzadko. Produkty gumowe prawie zawsze zawierają dodatki innych materiałów. Powód wprowadzenia tych dodatków jest zupełnie jasny. Wpływają one na polepszenie jakości produktu, ułatwiają procesy przerobu lub zmniejszają koszty produkcji artykułów gumowych. Ze znaczenia tych domieszek zdawano sobie sprawę już w początkach rozwoju przemysłu gumowego. Continue reading „Produkty gumowe prawie zawsze zawieraja dodatki innych materialów”

Dodatki standardowe

Dodatki standardowe. Chcąc osiągnąć jeden czy kilka z podanych powyżej celów próbowano. stosować jako dodatki do kauczuku wszystkie dostępne materiały; większość z nich nie dała jednak pożądanych wyników, niektóre jednak znalazły szerokie zastosowanie i w chwili obecnej możemy je traktować jako dodatki standardowe. W największych ilościach stosowane są materiały służące jako tzw. napełniacze. Continue reading „Dodatki standardowe”

PODSTAWOWE POJECIA STATYKI CIECZY

PODSTAWOWE POJĘCIA STATYKI CIECZY Ciśnienie parowania cieczy lotnych jest znacznie wyższe niż dla wody o tej samej temperaturze; wysokość ssania takich cieczy jest odpowiednio mniejsza. 2. Podstawowe pojęcia statyki cieczy 1. Ciśnienie Ciśnienie w dowolnym punkcie cieczy pozostającej w spoczynku jest niezależne od orientacji elementu powierzchniowego. Ciśnienie w cieczy rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach w całym obszarze masy ciekłej. Continue reading „PODSTAWOWE POJECIA STATYKI CIECZY”

OKRESLENIE, KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWALNOSCI POMP

OKREŚLENIE, KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWALNOŚCI POMP Pod względem energetycznym pompy – jako maszyny bierne – stanowią niejako odwrócenie silników wodnych, przy czym pompom tłokowym odpowiadają silniki wodne tłokowe, a pompom wirowym – reakcyjne turbiny wodne . Układ złożony z przewodu ssawnego, pompy i przewodu tłocznego nazywamy układem pompowym lub instalacją pompową. Podstawowym elementarni układu pompowego umożliwiającymi jego działanie są: 1) rura ssawna Rs, 2) króciec ssawny (wlotowy) K. , przez który ciecz wpływa do wnętrza pompy, 3) kadłub (korpus) K, w którym znajdują się wszystkie elementy czynne; wywierające wpływ na przebieg zjawisk hydrodynamicznych przy przepływie cieczy przez pompę, 4) organ roboczy, przekazujący cieczy energię mechaniczną, pobieraną z obcego źródła za pośrednictwem wału; w pompach wyporowych jest nim: tłok T, nurnik N lub wirnik W, w pompach rotodynamicznych – wirnik W, 5) króciec tłoczny (wylotowy) Kt,. przez który woda wypływa z pompy, 6) rura tłoczna Rt. Continue reading „OKRESLENIE, KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWALNOSCI POMP”

specjalne pompy prózniowe

Przy wielkich urządzeniach lewarowych stosuje się specjalne pompy próżniowe onapędzie mechanicznym, któro pracują automatycznie, gdy stan próżni przekroczy granice ustalone dla danej instalacji. Studnia abisyńska Northona pompa ręczna ssąco-tłocząca, stojak, złączka, rura ssawna, złączka i zawór, filtr, ostrze stożkowe Po zmontowaniu, lecz przed zasypaniem lewara, sprawdza się jego szczelność za pomocą próżni. Wymaga się, aby w ciągu 12 godzin słupek rtęci nie obniżył się więcej niż 3 –7- 9 mm. b. Odpowietrzniki i zwężka Venturiego Gdy pompa próżniowa jest nieczynna, lewar można uruchomić, usuwając z niego powietrze przez wypełnianie wodą w sposób następujący . Continue reading „specjalne pompy prózniowe”

Róznica ta bedzie tym znaczniejsza, im nizszy jest badany budynek

Różnica ta będzie tym znaczniejsza, im niższy jest badany budynek. Natomiast korekta kubatury przeprowadzona w obliczeniu dla sekcji sprowadzonej wy klucza tę różnicę całkowicie. Podobnie przedstawia się sprawa w przypadku wskaźników K 2 i K2, gdzie również wielkości obliczone dla sekcji czystej są pozornie znacznie korzystniejsze, gdzie natomiast wskaźniki sekcji sprowadzonej w niczym nie różnią się od wielkości obliczonych dla całego budynku. To samo dotyczy wreszcie wskaźnika przeciętnej kubatury izby brutto. Natomiast we wskaźnikach określających udział części konstrukcyjnych w globalnej powierzchni lub kubaturze występują nieznaczne różnice w stosunku do wartości obliczonych dla budynku zarówno w obliczeniu dla sekcji czystej, jak też sprowadzonej. Continue reading „Róznica ta bedzie tym znaczniejsza, im nizszy jest badany budynek”

Procent zabudowy jest to stosunek powierzchni zabudowanej (powierzchni budynków w zewnetrznym obrysie murów) do ogólnej powierzchni bloku budowlanego lub dzialki

Procent zabudowy jest to stosunek powierzchni zabudowanej (powierzchni budynków w zewnętrznym obrysie murów) do ogólnej powierzchni bloku budowlanego lub działki. Stosunek m2/m2 podaje się w %. 4. Gęstość zaludnienia terenów osiedleńczych (brutto) lub terenów mieszkaniowych (netto) jest to średnia liczba mieszkańców przypadających na jeden hektar terenów osiedleńczych (mieszkaniowych) w mieście lub dzielnicy miasta. Jednostka miary: mieszkańców /ha. Continue reading „Procent zabudowy jest to stosunek powierzchni zabudowanej (powierzchni budynków w zewnetrznym obrysie murów) do ogólnej powierzchni bloku budowlanego lub dzialki”

Magazyn architektoniczny : CO / FXFOWLE ogłasza wspólne przedsięwzięcie

Palomar Medical Center West (PMCW), autor: CO Architects – Renderowanie dzięki uprzejmości CO Architekci Firma CO Architekci z siedzibą w Nowym Jorku i na Florydzie, FXFOWLE, ogłosiła powstanie spółki joint venture o nazwie CO / FXFOWLE.
Powstały pod koniec grudnia obie firmy rozpoczną prawdziwą współpracę.
ze wszystkimi ich usługami projektowymi.
Podczas gdy każda firma będzie nadal utrzymywać swoją indywidualną tożsamość i działalność, będą wspólnie realizować nowe projekty, co pozwoli im poszerzyć zasięg geograficzny i ekspertyzy.
Siły FXFOWLE leżą w projektach urbanistycznych, infrastrukturalnych, komercyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, a firma CO Architekci ma duże doświadczenie w zakresie opieki zdrowotnej, nauki i technologii, edukacji medycznej i typologii obywatelskiej. Continue reading „Magazyn architektoniczny : CO / FXFOWLE ogłasza wspólne przedsięwzięcie”

Budownictwo i architektura : PLAT Journal 3.0 / Rice University School of Architecture

Z nieprzewidzianych zakończeń pochodzą dramatyczne początki.
Plat 3.0, niezależne czasopismo architektoniczne opublikowane przez Rice School of Architecture, zaprasza na projekty, zdjęcia, eseje i manifesty, które badają możliwości dyskursywne, które pojawiają się w wyniku kolektywnych zakłóceń.
W czasach charakteryzujących się szybko zmieniającymi się warunkami i nieustannymi kryzysami pojawiają się przypadki i możliwości innowacji.
Takie chwile są podstawą do radykalnych zmian.
Wolni od ograniczeń ustalonej doktryny, praktyka architektoniczna i miejska znajdują nowe granice, w których eksperymenty są nie tylko dozwolone, ale również wymagane, gdy tymczasowe załamanie wyznacza nowe, trwałe progi dla projektowania i badań. Continue reading „Budownictwo i architektura : PLAT Journal 3.0 / Rice University School of Architecture”