Zlecenie robocze

Zlecenie robocze, którego wzór podaje się obok, zawiera na pierwszej stronie opis i ilość robót do wykonania oraz wynagrodzenie akordowe lub godzinowe za te roboty. Najważniejsze pozycje tej części zlecenia są następujące: pozycja 1 – nazwa i numer budowy; 2 – miejsce i rodzaj robót; 3 – nr. zlecenia roboczego z zaznaczeniem, czy dotyczy ono robót akordowych czy dniówkowych, przy czym niepotrzebne na,leży skreślić. W pozycji tej podaje się również nazwisko kierownika zespołu lub brygadzisty; 6 – liczba porządkowa tzw. księgi obmiaru, w której oblicza się ilości faktycznie wykonanych robót. Ilości te potwierdzane są przez inspektora nadzoru; 7 – odpowiedni paragraf dawniej Katalogu norm i ltawek jednostkowych (KNiSJ), a obecnie Cennika robót akordowych (CRA) ustalający wynagrodzenie za wykonanie danego rodzaju robót; 8 – opis robót i warunków ich wykonania; 9 – jednostka miary; 10 orientacyjna ilość zleconych robót wg rysunków roboczych lub kosztorysu; 11 – stawka jednostkowa wg CRA; 12 – orientacyjna łączna należność za zlecone roboty; 13 – ilość wykonanych robót wg pozycji książki obmiaru wymienionej w poz. 6; 14 – rzeczywisty zarobek zespołu lub brygady za wykonaną robotę. Druga część zlecenia, znajdująca się na odwrocie BZ, obejmuje wykaz przepracowanego czasu i rozliczenie zarobku robotników. [patrz też: piec gazowy jednofunkcyjny, plastometr, polimerobeton ]

Powiązane tematy z artykułem: piec gazowy jednofunkcyjny plastometr polimerobeton