Najwieksza zaleta tego plastometru jest mozliwosc szybkiego wykonania pomiaru

Największą zaletą tego plastometru jest możliwość szybkiego wykonania pomiaru. Jednocześnie można wykonywać dwa do sześciu pomiarów plastyczności próbek pobranych z danej partii materiału; średnia z tych pomiarów daje przeciętną plastyczność danej partii kauczuku. Pod względem dokładności lub czułości plastometr Mooneya można porównać z plastomierzem Williamsa. Główną wadą plastometru Mooneya jest zużywanie się po pewnym czasie. Liczba Defo. Liczba Defo używana jest od dawna w Niemczech do określania plastyczności kauczuku; jest ona standardową wielkością stosowaną w technologii kauczuku. Z płyty badanego kauczuku wycina się próbkę w postaci walca o średnicy 10 mm i wysokości 10 mm. Próbkę tę ogrzewa się do temperatury 80°0 i w ciągu 30 sekund ściska się ją do 4 mm. Siła wyrażona w gramach potrzebna do ściśnięcia próbki jest nazywana plastycznością Defo. Przyjmuje się, że wyraża ona plastyczność materiału. Jeżeli do ściśnięcia materiału potrzebna jest znaczna siła, (liczba Defo będzie wtedy duża), oznacza to, że materiał jest twardy. Materiał jest tym bardziej miękki, im mniejsza jest ta wielkość. Po usunięciu siły działającej, mierzy się wysokość, którą próbka osiągnie po upływie 30 sekund; wysokość ta mierzona z dokładnością do setnych części milimetra i wyrażona jako procent pierwotnej wysokości jest miarą elastyczności materiału. W praktyce stwierdzono, że liczba Defo równa 3000 odpowiada plastyczności 160 według Mooneya. Materiał używany na opony po termicznym uplastycznieniu posiada liczbę Defo wynoszącą około 700, co w skali Mooneya wynosi około 55. [podobne: płyta warstwowa , płyta obornicka , płyty elewacyjne ]

SPORZADZANIE MIESZANEK KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO

SPORZĄDZANIE MIESZANEK KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO Zastosowanie mieszanek kauczuku. Obecny stan przemysłu gumowego jest wynikiem doświadczeń zdobytych w ciągu całego stulecia. Przemysł ten dysponuje dużą ilością mechanicznych urządzeń oraz wyszkolonym personelem. Podany poniżej opis metod stosowanych w technologii. kauczuku jest tylko wstępem do bardziej szczegółowego omówienia tych zagadnień przy technologii kauczuków syntetycznych. Przerób prawie każdego typu kauczuku syntetycznego wymaga pewnych odchyleń od metod stosowanych w technologii kauczuku naturalnego. Wszystkie te zmiany będą omówione przy poszczególnych typach kauczuku syntetycznego. Należy zdać sobie sprawę, że z praktycznego punktu widzenia chemiczne i fizyczne własności czystego kauczuku lub jego związku z samą tylko siarką nie mają zbyt dużego znaczenia. W praktyce zarówno kauczuk naturalny, jak i kauczuk syntetyczny stosujemy przeważnie w postaci mieszanek z różnymi materiałami. Z tego więc powodu największe znaczenie mają własności tych mieszanek. [patrz też: płyta warstwowa , płyta obornicka , płyty elewacyjne ]