Miara histerezy jest powierzchnia zawarta pomiedzy krzywa sprezania a krzywa rozprezania

Miarą histerezy jest powierzchnia zawarta pomiędzy krzywą sprężania a krzywą rozprężania. Różnice występujące we własnościach mieszanek kauczuku naturalnego są spowodowane głównie użyciem różnych typów sadzy. Sadze aktywne, o bardzo drobnych cząsteczkach, zwiększają wytrzymałość gumy na rozciąganie, zmniejszają jednak jej sprężystość. Miękkie gatunki sadzy, o większych cząsteczkach , nie mają dużego wpływu na sprężystość gumy, lecz z drugiej strony nie zwiększ ją jej wytrzymałości na rozciąganie. Poszczególne typy sadzy stosuje się w zależności od tego, jakiego rodzaju produkt pragniemy otrzymać . Plastyczność kauczuków Syntetycznych. Plastyczność jest podstawową własnością wszystkich kauczuków syntetycznych. Ponieważ odgrywa ona bardzo dużą rolę podczas ich przerobu, dlatego muszą istnieć metody pozwalające na jej szybkie określanie. Za granicą stosowany jest do tego celu plastometr Mooneya; plastyczność określa się również za pomocą tzw. liczby Defo. Obecnie plastometr Mooneya znajduje coraz szersze zastosowanie do określania plastyczności kauczuków syntetycznych. Przyrząd wskazuje wielkość momentu obrotowego, potrzebnego do obracania ze stałą szybkością rotoru tkwiącego w badanej próbce materiału, utrzymywanego w stałe i temperaturze. Zmiana plastyczności materiału powstaje wskutek działania na próbkę sił ścinających, podobnych do sił. działających na materiał podczas jego walcowania. Odczyt po 4 minutach przy określonej temperaturze jest miarą lepkości. [hasła pokrewne: ogniwa fotowoltaiczne , ścianki szklane , płyty warstwowe ]

Materialy dodawane do kauczuku

Poszczególne rodzaje materiałów napełniających mogą być stosowane do pewnych celów tylko w określonych ilościach; przekroczenie ustalonych granic zawsze jest połączone z obniżeniem jakości wyrobów. W normalnych warunkach granic tych z reguły się nie przekracza, w okresach jednak głębokich wstrząsów gospodarczych na pierwsze miejsce wysuwają się inne względy, decydujące o stosowaniu napełniaczy. Przykładem tego jest ostatnia wojna, podczas której z braku kauczuku trzeba było stosować możliwie największe ilości dodatków. Należy jednak o tym pamiętać, że głównym celem przy sporządzaniu mieszanek jest obniżenie kosztów produkcji bez obniżenia jakości wyrobu. Materiały dodawane do kauczuku. Mastykacja czystego kauczuku jest dość długim i uciążliwym procesem. Jeśli jednak dodamy do kauczuku niewielką ilość plastyfiaktora, albo zmiękczacza, proces będzie przebiegał w znacznie krótszym czasie, przy czym można otrzymać kauczuk o dowolnym stopniu plastyczności, Gdyby następnie materiał taki poddać kalandrowaniu w celu otrzymania w postaci arkuszy, mogłyby wystąpić nowe trudności, np. materiał mógłby być zbyt sprężysty. Z tego powodu korzystne będzie dla procesu przerobu kauczuku, jeżeli doda się pewnych ilości regeneratu kauczukowego. [przypisy: ogniwa fotowoltaiczne , ścianki szklane , płyty warstwowe ]