Procent zabudowy jest to stosunek powierzchni zabudowanej (powierzchni budynków w zewnetrznym obrysie murów) do ogólnej powierzchni bloku budowlanego lub dzialki

Procent zabudowy jest to stosunek powierzchni zabudowanej (powierzchni budynków w zewnętrznym obrysie murów) do ogólnej powierzchni bloku budowlanego lub działki. Stosunek m2/m2 podaje się w %. 4. Gęstość zaludnienia terenów osiedleńczych (brutto) lub terenów mieszkaniowych (netto) jest to średnia liczba mieszkańców przypadających na jeden hektar terenów osiedleńczych (mieszkaniowych) w mieście lub dzielnicy miasta. Jednostka miary: mieszkańców /ha. W wytycznych TNU wskaźniki powyższe są pomiędzy sobą powiązane założeniem, że powierzchnia brutto (tzn. obudowana) kondygnacji mieszkaniowej na jednego mieszkańca wynosi w ujęciu perspektywicznym przeciętnie 20 m2 jako odpowiednik normy g-m2 powierzchni mieszkalnej na osobę. Na okres przejściowy TNU przyjmuje 15,5 m2 powierzchni brutto jako odpowiednik 7 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę. Na podstawie powyższych liczb TNU wyprowadza gęstość zaludnienia dla poszczególnych stref zabudowy. W związk u z poprzednio przeprowadzonymi analizami narzuca się pytanie, czy założenie takie jest słuszne. O ile bowiem liczba 15,5 m2 brutto dla okresu przejściowego na ogół jest bliska rzeczywistości (w badanych przykładach wynosi ona 16 m2), o tyle perspektywiczna wartość 20 m2, która w TNU służy jako podstawa wyjściowa wszelkich obliczeń, wydaje się raczej nieścisła, Na nieścisłość tego założenia wskazują dwa fakty. Po pierwsze ze względów, o których była obszernie mowa w końcu rozdziału 3. [przypisy: agilis cattus forum fotowoltaiczne, agilis cattus forum, polmar tykocin ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum piec gazowy jednofunkcyjny polmar tykocin