Mieszkanie z typowej sekcji serii A5 Objasnienie

Mieszkanie z typowej sekcji serii A5 Objaśnienie. Dla porównania przytoczono liczby odnoszące się do kategorii II A polskiego projektu instrukcji, jako najbardziej zbliżonej (3 m2 różnicy w stosunku do górnej granicy). Odchylenie wynika między innymi z wydzielenia ustępów, które w instrukcji polskiej wydziela się dopiero w kategoriach wyższych niż III. oraz ze zwiększonej powierzchni przedpokoju i przejścia (śluzy) do węzła sanitarnego. Pomimo to występuje stosunkowo- korzystna wielkość wskaźnika k, i długość frontu, co między innymi wynika z większej głębokości traktu. 5. 1. 12. Mieszkanie z typowej sekcji serii A5 Objaśnienie. Mieszkanie dwustronne odpowiadające kategorii VI wg instrukcji polskiej (stosowanej tylko w budownictwie niskim lub ze specjalnym uzasadnieniem). Dla porównania przyjęto wskaźniki kategorii VI i zaludnienie przez 7 osób. Zwracają uwagę korzystne wskaźniki powierzchni mieszkalnej oraz kl. Szczególnie mała długość frontu w odniesieniu do m2 powierzchni mieszkalnej, co świadczy o wielkich walorach eksploatacyjnych. 5. 2. Wnioski z przeprowadzonych analiz Przedstawiony materiał projektowy może służyć wyłącznie jako przykład w celu zilustrowania metody przeprowadzania analizy, a nie jako analiza porównawcza rzutów mieszkań rozmaitych typów. Zilustrowano jedynie każdą z obowiązujących kategorii mieszkaniowych jednym lub kilkoma, projektami wybranymi spośród typowych projektów Miasto projektu ZOR i przeciwstawiono im 2 przykłady radzieckich mieszkań typowych, Co do metody analizy pokazano, że obliczenie stosunkowo szczupłej ilości wskaźników i porównanie ich z liczbami kontrolnymi pozwala już na szybką ocenę walorów i niedociągnięć projektu oraz umożliwia wybranie właściwej drogi przy pracy nad dalszym udoskonaleniem projektu. [podobne: watek militarny, centrobud tarczyn, mój extradom ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud tarczyn mój extradom watek militarny